Bachelor në Mësuesi Cikli i Ulët

Print

 

 

 

 

 

Programi i Studimit Bachelor në Mësuesi cikli i ulët  Orë Mësimore   Viti I Viti II Viti III 
             
3 - Vite akademike / 180 ECTS            
             
             
             
             
             
Module / DisiplinaVeprimatria formuese KrediteTotalLeksioneSeminareOrë Studimi individualeSem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
 (A- F)ECTS          
   (leks/sem)         
Viti i Parë            
1. Hyrje në psikologjiA8906030110++    
2. Gjuhë shqipe (Morfologji) 8 6030110      
3. Gjuhë e huaj AnglishtE8906030110++    
4. Matematikë IB8906030110+     
5. Matematikë IIB8906030110 +    
6. Psikologji zhvillimiA8906030110++    
7. Gjuhë shqipe II (Sintaksë)B8906030110 +    
8. Studimi dhe Shkrimi akademik/Metodat e kërkimit shkencor në edukimD440251560 +    
Gjithsej 60670445225830      
             
 Veprimatria formuese ECTSTotalLeksioneSeminareOrë Studimi individualeSem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
 (A- F) (leks/sem)         
Viti i Dytë            
1. Psikologji edukimiA660451590  +   
2. Shkenca të natyrës (Fizikë, Kimi, Biologji)B7754530100  +   
3. Letërsi për fëmijëB7754530100  +   
4. Shkenca humane (njohuri për historinë e Shqipërisë dhe gjeografinë)B7754530100  +   
5. Zhvillimi i kurrikulës së ciklit të ulëtA660451590   +  
6. Edukim special (fëmijët me nevoja të veçanta)C550252575   +  
7. Pedagogji familjareA550252575   +  
8. Art dhe metodikë artiB550252575   +  
9. PraktikëE12300     ++  
Gjithsej 60795300195705      
             
             
 Veprimatria formuese ECTSTotalLeksioneSeminareOrë Studimi individualeSem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6
Viti i Tretë(A- F)           
1. Edukim muzikor dhe metodikë muzike për ciklin e ulëtB440251560    + 
2. Edukim fizik dhe metodikë e edukimit fizikB440251560    + 
3. Edukim qytetar demokratik dhe metodikëB440251560    + 
4. Metodikë e gjuhës shqipe dhe letërsisë për ciklin e ulëtB660451590    + 
5. Metodikë e matematikës dhe shkencave të natyrës për ciklin e ulëtB660451590     +
6. Teoritë dhe modelet e mësimdhëniesC550351575     +
7. Politikat arsimore dhe legjislacioni në arsimC440251560     +
8. Informatikë dhe teknologji mësimdhënieE660451590     +
9. Gjuhë italiane/Gjuhë gjermaneD440251560     +
10. Praktikë mësimoreE10250        +
11. Mikrotezë profesionaleF7175        +
Gjithsej 60855270160645     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rruga Fuat Toptani (Rr. Elbasanit), nr. 54,
Tiranë, Albania, 1001
+355 42 451814 | +355 69 208 2002