Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Print
  Veprimatria formuese (A- F) Kredite Orë Mësimore       Viti I   Viti II   Viti III  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Module / Disiplina     Total Leksione Sminare Orë Studimi individuale Semestri 1 Semestri 2 Semestri 3 Semestri 4 Semestri 5 Semestri 6
                         
      (leks/sem)                  
Viti i Parë                        
1. Anglisht E 8 90 60 30 110 + +        
2. Mikroekonomi A 7 75 45 30 100 +          
3.  Analizë matematike I B 5 60 30 30 65 +          
4. Sociologji A 4 45 30 15 55 +          
5. Fizikë I A 4 45 30 15 55 +          
6. Hyrje në informatikë B 6 60 30 30 90 +          
7. Analizë matematike II B 5 60 30 30 65   +        
8. Shkenca komunikimi/Etika dhe menaxhimi në IT D 6 60 45 15 90   +        
9.  Fizikë II A 4 45 30 15 55   +        
10. Përdorimi I kompjuterëve në inxhinieri dhe shkencë A 6 60 30 30 90   +        
11. Hyrje në programimin object oriented B 5 60 30 30 65   +        
                         
Gjithsej   60 660 390 270 840            
                         
                         
Viti i Dytë                        
1. Anglisht E 4 45 30 15 55     +      
2. Analizë numerike B 5 50 30 20 75     +      
3. Psikologji A 5 50 30 20 75     +      
4. Arkitekturë kompjuteri B 5 50 30 20 75     +      
5. Hyrje në rrjetet kompjuterike B 5 50 30 20 75     +      
6. Strukturat në shkencat kompjuterike I B 5 50 30 20 75     +      
7. English Composition/Technical english D 6 60 40 20 90       +    
8. Statistikë dhe probabilitet B 5 50 30 20 75       +    
9. Makroekonomi A 5 50 30 20 75       +    
10. TCP/IP B 5 50 30 20 75       +    
11. Strukturat në shkencat kompjuterike II B 5 50 30 20 75       +    
12. Interneti dhe teknologjitë e tij B 5 50 30 20 75       +    
Gjithsej   60 605 370 235 895            
                         
                         
                         
Viti i Tretë                        
1. Databaze B 6 60 30 30 90         +  
2. Programim Web C 6 60 30 30 90         +  
3.  Algoritmikë B 6 60 40 20 90         +  
4. Programim rrjetesh kompjuterike C 6 60 30 30 90         +  
5. Rrjetet Wireless C 6 60 40 20 90         +  
6. Organizimi dhe menaxhimi I të dhënave B 6 60 40 20 90           +
7. Dizenjimi i kompilatorëve B 6 60 30 30 90           +
8. Sistemet e operimit B 6 60 40 20 90           +
7. Praktikë profesionale E 6 - - - 150           +
8. PROVIMI PËRFUNDIMTAR/TEMA F 6 - - - 150           +
Gjithsej   60 480 280 200 1020            
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rruga Fuat Toptani (Rr. Elbasanit), nr. 54,
Tiranë, Albania, 1001
+355 42 451814 | +355 69 208 2002